بهش گفتم بورو کنار

گفت یه طرفه اومدی آقا

گفتم اومدم که اومدم همه میان بکش کنار تا رد شم

گفت نمیرم

منم رفتم پایین قفل فرمونو کشیدم به جونش

الانم از بازداشتگاه میام خیلی خسته ام

خیلی بی فرهنگ بود مردک زرت رفت شکایت کرد