کسی که آرامشم را به هم میزد 

ردپایش را گرفتم،خودم بودم