آرزویم برایت این است: 

 

در میان مردمی که می دوندبرای زنده ماندن 

 

آرام قدم برداری برای زندگی کردن.