خیلی ممنون واسه هر چی که آوردی به سرم  

خیلی ممنون ولی من به سادگی ازت میگذرم 

 

من حواسم ....