برای چراغ همسایه هم نور آرزو کن 

 بی شک حوالی تو هم روشن خواهد شد.