زمان مشکلات را حل نمی کند  

فقط آنها را ماست مالی می کند