من انسانی قوی هستم 

اما گهگاهی دلم می خواهد 

کسی دستم را بگیرد و بگوید 

همه چیز  

درست  

خواهد  

شد 

... 

.. 

.