اعتراف تلخیست!
من به جای خالی اش
بیشتر از خودش عادت کرده ام . . . !