یه روز دروغ به حقیقت گفت میای بریم دریا شنا کنیم؟ 

حقیقت ساده زود باور پذیرفت
اونا کنار دریا رفتند
حقیقت تا لباساشو در آورد دروغ اونارو دزدید و فرار کرد
از اون به بعد حقیقت عریان و زشت است
ولی دروغ در لباس حقیقت زیباست