چون جویبارهایی کوچک
در نخستین ایستگاهها از پا در امدیم
من هیچ
حیف از تو که دریا را ندیدی