یکرنگ که باشی،


زود چشمشان را میزنی،


خسته میشوند از رنگ تکراریت،


این روزها دوره ی رنگین کمان هاست…!!