نبسته ام به کس دل 

نبسته کس به من دل 

چو تخته پاره بر موج 

رها رها رها من 

 

ز من هر آنکه او دور 

چو دل به سینه نزدیک 

به من هر آنکه نزدیک  

از او جدا جدا من 

نه چشم دل به سویی 

نه باده در سبویی 

که تر کنم گلویی 

به یاد آشنا من 

 

ستاره ها نهفته 

در آسمان ابری 

دلم گرفته ای دوست 

هوای گریه با من 

هوای گریه با من 

هوای گریه با من 

هوای گریه با من 

 

دلم گرفته ای دوست 

هوای گریه با من