عجب اوسکولیه این رفیق ما، توی خلوت ترین خیابون دنیا داره رانندگی میکنه، 

هیچ ماشینی از یک کیلومتریشم رد نمیشه، بازم برای گردش به چپو راست راهنما میزنه 

100 بار بهش گفتم نکن این کارای فوفول بازیو، میخندن بهت، مگر میفهمه 

همیشه با یه لبخند و سکوت که قیافشو میکنه عین اوسکولا جوابمو میده 

نفهمه دیگه 

اوسکوله دیگه 

هه هه  

راهنما 

هوم