من هنوز هم نفهمیدم که 

  چرا بر خویشتن 

  

  هموار باید کرد رنج  

 

   آبیاری کردن باغی

 

   کزان گل کاغذین روید